Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

07/12/2015 | Luật Pháp

Có rất nhiều cách khác nhau để tư vấn giải quyết tranh chấp lao động và nhiều các các tranh chấp về việc sa thải, nó đề cập đến các cuộc xung đột trong mối quan hệ cá nhân của người lao động và người lao động và tranh chấp cá nhân, như các cuộc đình công, được gọi là các tranh chấp tập thể tranh chấp liên đoàn lao động tham gia. Ngoài ra, như vậy là hợp lệ hay không hợp lệ của việc sa thải, nhưng các quyền và nghĩa vụ được xác định bằng các hợp đồng pháp luật và lao động, được gọi là các tranh chấp về quyền các xung đột lợi ích, như của tất cả các phương tiện và mức độ nâng lương, tiêu chuẩn tự nguyện giữa người lao động và quản lý Cuộc tranh luận về sự hình thành chúng ta gọi là tranh chấp lợi nhuận.

Một khi ở Nhật Bản, các tranh chấp lao động tập thể có một vị trí lớn trong các tranh chấp, các Ủy ban Quan hệ Lao động. Nhưng khi cơ quan tư vấn giải quyết các tranh chấp dân đã đóng một vai trò quan trọng, trong những năm gần đây, sự ổn định và tổ chức tỷ lệ quan hệ lao động quản lý cùng với việc giảm trọng lượng riêng của các cuộc xung đột dân số bị giảm đi, có những xung đột cá nhân đã tăng lên. Để đối phó với những thay đổi này, như sau, vào năm 2001 ông đã thành lập hệ thống hệ thống tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là từ phía chính phủ cũng có, từ năm 2006, là một thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tòa án và lao động thủ tục trọng tài đã bắt đầu hoạt động.

Tổng quan về cơ thể và thủ tục giải quyết tranh chấp

Chúng tôi sẽ giới thiệu về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động chính và thủ tục. Đầu tiên, nó không chỉ giới hạn với các tranh chấp lao động, nhưng tổ chức cơ bản để giải quyết các tranh chấp quyền sở là các thủ tục tố tụng của tòa án, trên đó không thể xử lý các tranh chấp lợi nhuận sang một bên và trọng tài dân sự, phải mất thời gian và tiền bạc, cũng là một lâu dài. Tuy nhiên, các hệ thống thử nghiệm lao động được thực hiện bởi tòa án quận, có một tính năng mà hệ thống linh hoạt hơn và nhanh chóng.

Sau đó, khi tổ chức giải quyết hỗ trợ liên quan đến biện pháp hành chính và tranh chấp tập thể thông lệ lao động không công bằng. Biện pháp tư vấn khắc phục hành chính thông lệ lao động không lành mạnh là, phù hợp với các thủ tục theo quy định của tòa án. Sự hỗ trợ độ phân giải liên quan đến tranh chấp dân, nếu tranh chấp lao động và khả năng tồn tại, quuan hệ lao động là những gì làm các hỗ trợ độ phân giải tự nguyện của các tranh chấp thông qua hòa giải, hòa giải và trọng tài.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra trong luật tiêu chuẩn lao động đối với các hành vi phạm nhưng là gián tiếp tranh chấp được tư vấn giải quyết thông qua như thực thi pháp luật và tư vấn, hướng dẫn và khuyến nghị bởi các tiêu chuẩn lao động thanh tra đã thấy nhiều trường hợp được thực hiện, chịu sự giám sát Có một vấn đề được giới hạn. Vì vậy, nó được ban hành đẩy mạnh giải quyết tranh chấp lao động cá nhân trong, nó trở thành có thể để tạo điều kiện giải quyết đơn giản và nhanh chóng của các tranh chấp lao động cá nhân như là một phần của quản lý lao động của cả nước.

Mặc dù ở trên là một tổ chức của đất nước, trong chính quyền địa phương, văn phòng quan hệ lao động, thành lập các cơ quan của tên, chẳng hạn như Trung tâm thông tin tư vấn lao động cũng nhìn thấy và cung cấp thông tin đó đã được thực hiện. Hơn nữa, với việc ban hành các tranh chấp lao động luật phân giải khuyến khích cá nhân, cũng nhìn thấy một ví dụ về thực hiện hòa giải, của các tranh chấp lao động cá nhân. Ngoài ra việc chấp nhận một tư vấn pháp luật nói chung, có một nơi mà nó đã thành lập một trung tâm trọng tài, nơi đó cũng là lao động tranh chấp được xử lý.

Trên đây là tất cả nhưng hệ thống tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh, ví dụ, tổ chức giải quyết khiếu nại trong các liên đoàn lao động và sử dụng lao động sẽ được cài đặt trong các công ty nội bộ, có lẽ là ví dụ về các công ty trong hệ thống giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, kể từ khi nó được dự kiến ​​như các tranh chấp với ông chủ trì thẩm định, nó có lẽ là tương lai của thách thức để tiếp tục phát triển một doanh nghiệp công bằng và minh bạch trong hệ thống giải quyết tranh chấp.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài