Tư vấn luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

26/11/2015 | Luật Pháp

Bạn cần tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân hãy liên hệ ngay cho luật sư tư vấn Lincon 04.6285.1114 ngay hôm nay, hoặc tham khảo chút tư liệu dưới đây:

1. Mục đích của luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn này quy định các thủ tục và điều kiện để giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và sử dụng lao động.

2. Định nghĩa của tranh chấp lao động cá nhân

Đối với mục đích của luật sư tư vấn này, tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp cá nhân giữa một người chủ và người lao động mà phát sinh theo hợp đồng lao động. Một tranh chấp lao động cá nhân cũng là một tranh chấp về một khiếu nại phát sinh từ việc chuẩn bị một hợp đồng lao động.

3.  Nghị quyết, theo thỏa thuận, bất đồng phát sinh từ mối quan hệ lao động

– Nếu có thể, bất đồng phát sinh từ các quan hệ lao động giữa người lao động và sử dụng lao động được giải quyết bằng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao qua sự trung gian của người quản lý một nhân viên hoặc một cơ quan chỉ đạo của một hiệp hội hoặc liên đoàn của các nhân viên.

– Để giải quyết những bất đồng, chủ nhân có thể, phối hợp với ủy thác một nhân viên hoặc một cơ quan chỉ đạo của một hiệp hội hoặc liên đoàn lao động, thành lập một ủy ban hòa giải các thành viên, thẩm quyền và quy định của thủ tục đó phải có xác định bởi thỏa thuận giữa người lao động và người được ủy thác của nhân viên hoặc chỉ đạo cơ thể của một hiệp hội hoặc liên đoàn của các nhân viên.

– Những nỗ lực để giải quyết bất đồng bằng cách thỏa thuận không lấy đi của các bên liên quan đến quyền truy đòi cho một cơ quan giải quyết tranh chấp lao động để giải quyết tranh chấp lao động.

– Các bên có quyền trông cậy vào một cơ thể giải quyết tranh chấp lao động mà không cần tìm kiếm sự hòa giải của người quản lý một nhân viên hoặc một cơ quan chỉ đạo của một hiệp hội hoặc liên đoàn của các nhân viên nếu họ thấy rằng các tranh chấp lao động không thể được giải quyết bằng thỏa thuận.

4. Cơ quan giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

– Tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết bằng cách: 1) một ủy ban tranh chấp lao động; 2) một tòa án.
– Một ủy ban tranh chấp lao động không giải quyết những mâu thuẫn về tài chính
– Người lao động và người sử dụng lao có quyền truy đòi cho một ủy ban tranh chấp lao động hoặc toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Đồng thời nộp hồ sơ của một ứng dụng với một ủy ban tranh chấp lao động và với một tòa án đều bị cấm.
– Nếu một ứng dụng đã được nộp cho một tòa án liên quan đến tranh chấp lao động cho việc giải quyết mà người lao động hoặc người sử dụng lao đã đã tin tưởng cho một ủy ban tranh chấp lao động, Toà án phải từ chối chấp nhận hoặc nghe yêu cầu bồi thường.
– Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của một tòa án được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự với các thông số kỹ thuật phát sinh từ đạo luật này.

5. Tuân thủ các thỏa thuận quốc tế trong giải quyết các tranh chấp lao động

Nếu một đạo luật, hành vi hành chính, các quy tắc thành lập bởi chủ nhân, thoả ước tập thể hoặc hợp đồng lao động là trái với một thỏa thuận quốc tế ràng buộc vào đó quy định áp dụng các thỏa thuận quốc tế bất kể thông qua một đạo luật là, một cơ quan giải quyết tranh chấp lao động phải tuân thủ các thỏa thuận quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp lao động.

6. Thời gian giới hạn để nộp đơn kiện

– Thời hiệu nộp đơn khiếu nại liên quan đến việc công nhận quyền lợi bảo vệ quyền vi phạm phát sinh từ mối quan hệ lao để có trông cậy vào một ủy ban tranh chấp lao động, một tòa án là bốn tháng, trừ trường hợp quy định tại tiểu mục.
– Thời hiệu nộp đơn khiếu nại để thách thức hủy bỏ một hợp đồng lao động là 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo hủy bỏ.
– Thời hiệu nộp đơn yêu cầu trả tiền công là ba năm

7. Phí Nhà nước trong các vấn đề lao động

– Truy đòi cho một ủy ban tranh chấp lao động được miễn lệ phí nhà nước
– Khi nộp một tuyên bố của khiếu nại với tòa án, một khoản phí nhà nước được thanh toán theo các thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự và theo tỷ lệ quy định tại Luật Lệ phí Nhà nước

Tham khảo thêm dịch vụ khác:
Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Luật sư tư vấn ly hôn