Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động về hợp đồng và tiền lương

05/12/2015 | Luật Pháp

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động là những tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc liên quan đến thu nhập và khác, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và học nghề thực hiện. Tranh chấp lao động, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp giữa người lao động tập thể giữa người lao động và sử dụng lao động và các nhóm lao động giữa người sử dụng lao động giữa các cá nhân.

Tranh chấp lao động và dịch vụ tư vấn giải quyết

– Xem các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp.

– Quyết định giải quyết tranh chấp dựa trên tư vấn.

– Chuẩn bị một tư vấn tranh chấp lao động và đàm phán với các bên có liên quan để liên hệ với độ phân giải.

– Tổ chức các cuộc đàm phán, thỏa thuận trọng việc làm của ứng viên, thỏa ước lao động tập thể.

– Đại diện tham gia vào các tranh chấp lao động hòa giải thương lượng.

– Hướng dẫn thu thập chứng cứ và tài liệu cung cấp thông tin khách hàng;

– Cá nhân, các nhóm, và tự thu thập chứng cứ và tài liệu thông qua tiếp xúc với các cơ quan chức năng.

– Nó đã được phê duyệt các luật sư để đáp ứng trọng tài lao động, đại diện để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ pháp lý của khách hàng.

– Tư vấn, đại diện giải quyết xung đột và giải quyết tranh chấp trước để bảo vệ lợi ích của khách hàng.

– Việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực thực thi pháp lao động.

Tranh chấp lao động nói chung

– Tranh chấp hợp đồng lao động, đặc biệt là chấm dứt hợp đồng lao động đã quyết định miễn nhiệm;

– Tranh chấp thỏa thuận tập thể;

– Tranh chấp về kỷ luật lao động;

– Việc giải quyết tranh chấp lao động trong các chính sách lao động: tiền lương, bảo hiểm.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng về tranh chấp hợp đồng lao động được giải quyết

Đội ngũ tư vấn là công ty luật luật sư Lincon lên để người lao động hoặc người sử dụng lao của họ, làm việc và dịch vụ tư vấn cho khách hàng của nó để cung cấp hiệu quả và chất lượng của các tranh chấp lao động. Hiệu quả và các luật sư của chúng tôi ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như môi trường làm việc năng suất hơn các doanh nghiệp giúp đỡ để cung cấp một giải pháp cho các tranh chấp.

Website: http://lincon.com.vn