Bộ trang phục SIÊU PHẨM đã xuất hiện!

Trang phục mới

5 trang phục SIÊU PHẨM mới đã lộ diện – SIÊU PHẨM: Yi, SIÊU PHẨM: Fiora, SIÊU PHẨM: Leona, SIÊU PHẨM: Lucian, và SIÊU PHẨM: Zed.

grr

recac

SIÊU PHẨM: Yi

yifront

yiturn

yirecall

yiq

medatate

yiE

r2

r

Trang phục SIÊU PHẨM: Yi cũng có giọng nói riêng biệt:

SIÊU PHẨM: Fiora

fiorafront

fioraturn

fiorarecall

fiorapassive

fiorapassiveproc

fioraq

w1

fiorae2

fiorar2

fiorar23

SIÊU PHẨM: Leona

leona1

leonaturn

rec

leonapasiv

leonaq

leonaw

leonaE

leonar3

RRR

 

SIÊU PHẨM: Lucian

lucian front

lucianturn

lucianb22222

auto

lucq

lucw

luciane

lucianr

SIÊU PHẨM: Zed

zedfront - Copy

zedturn - Copy

zeedrec

zedq

zedw

zede

zedr

r223

rrrr